Informatieplicht

De Wet Milieubeheer is in 2019 aangescherpt met de Informatieplicht Energiebesparing. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Deze grootverbruikers rapporteren in het eloket hoe ver zij staan met de doorvoering van de erkende energiebesparingsmaatregelen. Het bevoegd gezag, primair de gemeente waarin een inrichting ligt maar vaak een omgevingsdienst, handhaaft de naleving van de Informatieplicht. Heeft iedere grootverbruiker voldaan aan de rapportageverplichting? Zo ja, hoe is dan de stand van zaken? Welke vervolgacties dienen te worden ondernomen richting het betreffende bedrijf of de instelling? Odura helpt gemeenten en omgevingsdiensten bij deze handhaving. Van administratieve controles tot fysiek toezicht bij bedrijven en instellingen. Odura is door Rijkswaterstaat geselecteerd als mogelijke samenwerkingspartner voor gemeenten en omgevingsdiensten.

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH
‘s-Hertogenbosch